Å feriere - sammen om det hele

Foto av steiner

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi en innføring i begrepet ferie.

Hvilke forutsetninger som må være tilstede for at en ferie skal bli vellykket er relatert til hovedpersonens ønsker, funksjonsnivå og de ansattes kunnskap. Ferie betyr her å være på et annet sted enn i boligen til personen med utviklingshemming.

Vi vil se nærmere på livskvalitet, selvbestemmelse og brukermedvirkning, ulike behov, praktiske råd angående planlegging og gjennomføring av ferie.

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet skal du ha tilegnet deg ny innsikt eller få bekreftet at de erfaringene du har er riktige. Du skal kjenne til hvilke ytre forutsetninger som må være tilstede for at personer med ulike grader av utviklingshemming kan få en godt tilrettelagt ferie.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt:

  • Kunnskap om betydningen av å planlegge sammen med brukeren og primærkontakt (familie)
  • Innsikt i å vurdere funksjonsnivå til brukere og omfang av behov for assistanse
  • Kunnskap om aktuelle reisedokumenter
  • Kunnskap om rettigheter og økonomiske forhold ved bruk av ledsager
  • Forståelse for betydningen av å ha en beredskaps plan
  • Kompetanse i å kunne organisere og gjennomføre et ferieopplegg