Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Ivaretakelse av mistenkte

I utgangspunktet er jobben å sikre at offeret ivaretas, men i blant må man forholde seg til og eventuelt bistå mistenkte. Spesielt aktuelt vil dette være dersom mistenkte er en nabo med utviklingshemming, og din rolle som omsorgsyter også i fremtiden er å ivareta denne.

Ved anmeldelse av mistenkte med utviklingshemming er det viktig at politiet får vite dette. Da dette er opplysninger som er viktige med tanke på videre håndtering av saken fra påtalemyndighetene sin side.

Videre vil det kunne være behov for å sikre at vedkommende ikke begår nye overgrep. Enkelte ganger vil det være nødvendig å fatte vedtak om tvang og makt, med de formalitetene dette medfører.

Det kan være aktuelt å begjære kontakt- og besøksforbud overfor mistenkte. Dette for eksempel hvis offeret er redd for å møte mistenkte, eller det er mistanke om at offeret vil forsøke å manipulere offeret på et eller annet vis. Dersom mistenkte – for eksempel på grunn av en utviklingshemning, ikke respekterer besøksforbud, kan det være aktuelt å gi vedkommende en tettere oppfølging, eller flytte mistenkte eller offer til et annet sted.