Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Når du har tid til å tenke deg om

I møter med dem man yter tjenester til, kan man få opplysninger det er viktig å håndtere på en god måte. Seksuelle overgrep kan være slike opplysninger.

Dersom overgrepene som omtales ikke har skjedd i umiddelbar fortid, eller det er stor fare for gjentagelse, har man tid til å håndtere dette på en veloverveid måte, i tråd med gjeldende prosedyrer.

Uansett om overgrepene er akutt eller ikke, skal du ikke starte etterforskning. Det kan være fristende å kontakte mistenkte (spesielt hvis det er en annen med utviklingshemming), og forsøke å ordne opp. Det er ikke din jobb. Din jobb er å forholde deg til prosedyrene, ta de telefonene som er nødvendig, ta de samtalene som er nødvendig og sikre spor om det er aktuelt.