Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Turid ringer gråtende, og sier hun har blitt voldtatt

Dette kan man IKKE være alene om, og det er uforsvarlig hvis det ikke foreligger klare prosedyrer og retningslinjer der man arbeider for hvordan man skal håndtere dette. Det er mange som bør bli involvert, men alle skal ikke vite alt. Og det man gjør skal gjøres i riktig rekkefølge.

Å håndtere seksuelle overgrep eller mistanke om overgrep innebærer en rekke oppgaver knyttet til den som er utsatt for overgrep, dennes familie, verge, den som begår overgrep, kollegaer, ledelse og ansvarlige på berørte arenaer. For eksempel skole, arbeid, fritidsaktiviteter og så videre. Og ikke minst politi og rettsinstanser, samt terapeuter.

Alle enheter bør ha prosedyrer for hvordan man håndterer overgrep. Dersom prosedyrer mangler må du etterspørre dette. Dette kapitlet gir ingen entydig prosedyre, men du bør ha tanker på hvordan det bør være på din arbeidsplass etter å ha vært gjennom kapitlet. Prosedyrene utarbeidet av Bufdir bør vurderes.

Vi velger å skille på tre ulike tilfeller man må agere på i henhold til virksomhetens prosedyrer. Akutt betyr at en situasjon har oppstått akutt og må håndteres ”her og nå”. Vi velger å skille mellom to former for akutt. Den mest opplagte er der man bokstavelig talt ”står i situasjonen”, hvor overgrepet nylig har skjedd og hvor fokus er på å trygge offeret og sikre spor. Den andre formen for akutt er der hvor det kan ha gått lang tid siden overgrepet har skjedd, men hvor faren for gjentagelse er nærliggende og kan reduseres / elimineres ved at det reageres der og da.En annen form for akutt situasjon er i tilfeller hvor det er en stund siden overgrepet har skjedd, men hvor det er stor fare for nye overgrep dersom det ikke ageres. Historien om Kari som ikke vil på Troll-leikene er et eksempel. Dersom hun hadde kommet med disse opplysningene dagen før det var planlagt at de skulle reise, måtte man handlet akutt. Det forventes at enheten har gode prosedyrer for å ivareta slike problemstillinger.