Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak


Ved mistanke, skal du snakke med mistenkte?

Det kan være forskjellige symptomer på seksuelle overgrep. Hos noen mennesker er det flere tegn, hos andre er det få eller ingen. Noen tegn er mer tydelig, andre er svært vanskelig å få øye på.

Noen gir verbale beskrivelser av situasjoner som kan tolkes som overgrep. Disse kan beskrives med vedkommende som subjekt, eller i tredje person. Historiene kan legges nært i tid, eller langt tilbake i tid, med kjente eller ukjente personer.

Når man som tjenesteyter opplever dette, er vanlig prosedyre at man lytter til vedkommende og skriver ned det som blir sagt (ikke fortolkninger av det personen sier). Hvis mulig; ha med en tredjeperson. Det som er nedskrevet, formidles til rette vedkommende i tråd med gjeldende prosedyrer.