Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Sårbarhet, forekomst og risiko

Personer med utviklingshemning har større risiko for å bli utsatt for overgrep enn andre. Risikoen er knyttet til nedsatt funksjonsevne, og til omstendigheter og livsbetingelser de lever under.

Kommunikasjonsutfordringer og begrenset mulighet for å identifisere og eventuelt flykte fra potensiell overgrepssituasjon er et av forholdene som kan ha betydning. Mange har også synlige kjennetegn på "anderledeshet"  som bidrar til at de peker seg ut som mulig "lett offer" for potensiell overgriper.

Antatt lav troverdighet hos personer som har kommunikasjonsvansker og forståelsesvansker kan også øke sannsynligheten for overgrep.

Noen har behov for hjelp til gjennomføring av personlig hygiene. Personen med utviklingshemning kan bli vant til å forholde seg passiv til håndtering av egen kropp.

Mange seksuelle overgrep mot denne gruppen forekomme i dagtilbud, tilrettelagt bolig og på skole, altså arenaer som er etablert for å beskytte dem.

Seksuelle overgrep mot denne gruppen, begås nesten alltid av personer som offeret kjenner. Det kan være naboer, andre personer med utviklingshemming,tjenesteytere eller familiemedlemmer.Seksuelle overgrep skjer på alle arenaer.

Ni av ti seksuelle overgrep som blir oppdaget, er begått av menn.  Nyere forskning om seksuelle overgrep mot barn indikerer at overgrep begått av kvinner er underrapportert. Man kan lettere overse signalene, eller avvise påstander fra offeret. For mannlige offer kan det også være ekstra skamfullt å fortelle om overgrep begått av kvinner (Kirk m.fl, 2010).