Fysisk aktivitet - Råd fra Helsedirektoratet

1. Hensikt og læringsmål


 Hensikt med kapitlet

Mange mennesker med utviklingshemning er lite fysisk aktive og pådrar seg livsstilsykdommer, ikke minst pga. manglende fysisk aktivitet. Hensikten med kapitlet er at du som støtteperson kjenner til hvor viktig fysisk aktivitet er for helsa og hvor mye aktivitet helsemyndighetene anbefaler. Det er viktig at støttepersoner blir motivert for å hjelpe personer i målgruppen til tilstrekkelig fysisk aktivitet. 

Læringsmål

På tur

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du i større grad enn etter innledningskapittelet kjenner til helseeffektene av fysisk aktivitet. Du skal også kjenne til Helsedirektoratets nyeste anbefalinger for fysisk aktivitet når det gjelder:

  1. Barn og unge
  2. Voksne (18-65 år)
  3. Eldre (fra og med 65 år)

Dessuten skal du ha fått kunnskap om hva helsemyndighetene anbefaler i forhold til stillesitting og hvorfor for mye sammenhengende stillesitting anses som helseskadelig.