Innledning


3. Hva sier lovverket?

"Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.
Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5.
Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det."

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-3

Det er altså hjemlet i lovs form at personer med utviklingshemning som mottar helse- og omsorgstjenester, skal få opplysning, råd og veiledning for å forebygge sykdom. Kosthold og fysisk aktivitet har stor betydning i denne sammenheng. Ansvaret gjelder ikke minst i boliger for personer med utviklingshemning. Det er meget viktig med en klar visjon fra ledelsen og ut til hver enkelt tjenesteyter på dette området. Det bør gjenspeiles i ho ldninger og aktiviteter som ledelsen og tjenesteytere legger opp til.

lovbok

Referanser: