Selvskading ved alvorlig utviklingshemning

Behandling basert på kjennskap til miljøårsaker

Foto- Hanne Engelstoft Lund Foto- Hanne Engelstoft Lund

Det finnes et bredt spekter av konkrete tiltak som kan være effektive ved selvskading. Tiltakene er ikke spesielt vanskelige, men det kreves at noen i behandlingsmiljøet har god praktisk og teoretisk kompetanse om tiltakene.

Veiledning i den praktiske gjennomføringen av tiltak, gjerne videoveiledning, er svært viktig. God informasjon om hvordan tiltaket virker må nå alle som er involvert. Foreldre kan gjerne være en del av behandlingsmiljøet dersom det er aktuelt.

I prinsippet er det noen hovedgrupper med tiltak. For det første har vi tiltak som innebærer å endre miljøet rundt en person for å redusere sannsynligheten for at selvskading skal forekomme. Slike tiltak innebærer å sørge for flere positive hendelser, mindre ubehag og krav og det vi generelt kan beskrive som en berikelse av miljøet.

Noen ganger kan det være slik at helt bestemte stimuli (som kan ha sitt utspring i bestemte personer, steder eller hendelser) nærmest utløser selvskading. Slike stimuli kan fjernes eller dempes. En annen hovedgruppe med tiltak innebærer å endre på forsterkningsforholdene slik at selvskading ikke forsterkes, men at andre atferder med samme funksjon forsterkes. Slike tiltak krever at vi kjenner funksjonene. Eksempelvis kan en person som ber om vann ved selvskading motiveres til å signalisere vann på andre og mer akseptable måter.

Det er også mulig å motivere fravær av selvskading i lengre og lengre perioder. En tredje hovedgruppe tiltak innebærer at personen lærer nye ferdigheter som kan erstatte og utkonkurrere selvskadingen. Det kan være nye former for kommunikasjon, fritidsaktiviteter eller ADL-ferdigheter. Hjelp til personer som selvskader er alltid komplisert. Informasjon om hva som kan gjøres for å hjelpe finnes på ulike fagfelter.

Seriøs hjelp må ofte organiseres som flerfaglige prosjekter i første omgang og med vekt på kompetanseoverføring i andre omgang. Siden selvskading ofte har en biologisk basis vil hjelpetiltakene ofte være av permanent art. Det innebærer at det alltid må arbeides forebyggende og hjelpeapparatet må være innstilt på å trå til med mer omfattende hjelp ved tilbakevendende kriser.

Repetisjon av hovedpunkter

 • Over 1000 personer med alvorlig eller dyp utviklingshemning i Norge utfører selvskading.
 • Typiske former for selvskading blant utviklingshemmede er biting, slag mot eget hode, slag mot egen kropp, hudplukking og kloring.
 • Innsamling av data om forekomst og årsaker til selvskading er sentral for å kunne møte problemene.
 • Beskrivelser av samspillet mellom miljø, biologi og genetisk utgangspunkt kalles ”gen-hjerne-atferd” modeller.
 • Selvskading hos personer med utviklingshemning kan ha årsak i miljømessige forhold, direkte eller indirekte biologiske årsaker og genetiske faktorer.
 • Over ¼ av all selvskading hos personer med utviklingshemning har biologisk årsak.
 • Atferdsfenotyper er atferdsmønstre som er så karakteristisk ved bestemte tilstander at de antas å ha en underliggende biologisk årsak.
 • Kunnskapen om mulige nevrobiologiske årsaker til selvskading er begrenset, men ulike signalstoffsystemer, eksempelvis serotonin- og dopaminsystemene i hjernen, ser ut til å være involvert i utvikling av selvskading.
 • Dopamin ser ut til å være sentral i selvskading hos personer med Lesch-Nyhan syndrom.
 • Skader i nervebaner som medfører avvik i, reduksjon eller tap av smerteopplevelser, kan forårsake selvskading.
 • Fysiske tilstander, sykdom og skade kan forårsake og øke forekomsten av selvskading.
 • Sannsynligheten for og alvorlighetsgraden av selvskading hos personer med utviklingshemning påvirkes av alder. Frekvensen av selvskading øker gjennom barne- ungdoms- og voksenperioden og synker deretter i 50-60 årsalderen.
 • Observasjon av selvskadingens foranledninger og konsekvenser gir viktige innspill til behandlingen.
 • Selvskading kan ha flere funksjoner. Positiv og negativ forsterkning bidrar ofte til utvikling av selvskading.

Selvskading er alvorlig og kan ofte komme tilbake igjen etter behandling. Hva kjennetegner et tjenestetilbud (kunnskaper, organisering, kultur og andre forhold i tilbudet) som er egnet til å forebygge selvskading? Vær så konkret som mulig!

Har du fått økt:
 • Kjennskap til forekomsten av selvskading hos personer med alvorlig utviklingshemning
 • Kunnskap om biologiske årsaker til selvskading
 • Kunnskap om miljømessige årsaker til selvskading
 • Kunnskap om vanlige forsterkningsforhold ved selvskading
 • Kjennskap til at selvskading kan avhjelpes, men det krever systematisk innsats av flere parter

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke

Foto:

Side: "Selvskading ved alvorlig utviklingshemning". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Hva er selvskading?". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Sammensatte årsaker til selvskading". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Biologiske årsaker". Foto: Pixabay

Side: "Nevrobiologi". Foto: Pixabay

Side: "Flere biologiske tilstander...". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Miljøårsaker -hva som kan observeres og generelt om tiltak". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Oppsummering av miljøårsaker eller funksjoner". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Side: "Behandling basert på kjennskap til miljøårsaker". Foto: Hanne Engelstoft Lund.

Redaktør:

Jarle Eknes

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finansiert gjennom midler fra Bergen kommune.

I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.