Hvordan melde?

Avvergelsesplikt

Straffeloven § 196 gir alle en generell lovbestemt plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige straffbare handlinger. Dette gjelder blant annet familievold og seksuelle overgrep.

Du har avvergelsesplikt dersom du får informasjon om at det er planlagt eller pågår vold eller seksuelle overgrep mot et barn. Avvergelsesplikten er vanligvis innfridd ved at du melder fra til politi eller annen relevant myndighet, for eksemple barnevernet.

Avvergelsesplikten går foran lovebstemt taushetsplikt. Dersom man ikke innfrir avvergelsesplikten kan man straffes med bot eller fengsel i inntill 1 år.

Straffeloven § 284 (kjønnslemlestelse) forplikter blant annet ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordninger å søke å avverge kjønnslemlestelse. Det kan gjøres ved å melde saken til politi eller barnevern (ved akutt fare), eller på annen måte, for eksempel i samarbeid og dialog med foreldre, og gjerne med helsesøster (om det ikke er så akutt). I Veiviser om kjønnslemlestelse (NKVTS) kan du lese mer om dette.

Er du usikker på hva du skal gjøre, kan du be om anonym veiledning fra den kommunale barneverntjenesten (barnets identitet gjøres ikke kjent).

Gjerde, Tre Gjerdet, Grense, Avgrensning, Tre