Emneoversikt

 • Flyktning.net

  Gå til Flyktning.net

  Hensikten med nettstedet

  Nettstedet gir stabil og lett tilgjengelig kunnskap for den som jobber med asylsøkere og flyktninger. Portalen har fagstoff av relevans både for asylmottaksansatte, kommunalt ansatte og spesialisthelsetjenesten, og gir viktige bidrag i forhold til arbeid med både barn, enslige mindreårige og voksne.

  Hvem er nettstedet for?

   Alle som arbeider med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.

  Hvem har laget nettstedet?

  De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

  Ansvarlig for nettstedet

  Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Nord.