Etat/forvaltningsorgan

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndigheita for sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester.

Tilbud

Nettkurs
Illustrasjon, Colourbox, sykehusgang med pasient og helsearbeider
Tilsynsskolens Introkurs gir en første innføring i Statens helsetilsyns og fylkesmennenes ulike roller og oppgaver som tilsyns- og klageorgan på områdene barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.

Oppgåvene til Helsetilsynet omfattar:

  • overvaking av tenesteytinga sett i høve til befolkninga sitt behov for tenester og samfunnet sine krav til tenestene,
  • overordna fagleg tilsynsstyremakt for dei nemnde tenestene,
  • behandling av enkeltsaker som handlar om alvorleg svikt i helse- og omsorgstenestene og der det er aktuelt med pålegg mot verksemder eller reaksjonar mot helsepersonell,
  • styring av den klagesaksbehandlinga som gjeld rett til tenester etter mellom anna barnevernloven, pasient- og brukarrettsloven og helse- og omsorgstenesteloven,
  • formidling av tilsynserfaringar til forvaltninga og tenestene.
Forkortelse på organisasjonen: 
Helsetilsynet
Address: 
Calmeyers gate
OsloOslo, Oslo
Norge