Etat/forvaltningsorgan

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Tilbud

Nettstøttet kurs
Kropp, identitet og seksualitet
De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse.

Bufdir er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). BUfdirs hovedoppgaver er innenfor områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har om lag 5 000 medarbeidere i fem regioner. Direktoratet ble etter en lovendring 1. januar 2014 fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige. Bufdir er plassert i Oslo og har knappe 200 medarbeidere.

På vegne av departementet behandler vi saker knyttet til barnevernloven, adopsjonsloven, barneloven, ekteskapsloven og rettferdsvederlag. Rettssikkerhet, legitimitet, likebehandling, ivaretakelse av mangfold og saksbehandling av høy kvalitet er sentralt for direktoratet.

Direktoratet er faglig rådgiver for departementet og kompetanseorgan på våre områder for sektoren, andre offentlige organer og for allmenheten. En viktig funksjon er å framskaffe og formidle solid kunnskap innen våre ansvarsområder. Bufdir har ansvar for driften av kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet ( LHBT-senteret) og Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret). I tillegg er vi nasjonalt kontor for gjennomføringen av EU-programmet Aktiv Ungdom (nå Erasmus +). Vi forvalter også tilskuddsordninger på vegne av departementet.

Forkortelse på organisasjonen: 
Bufdir
Address: 
Stensberggata 27
OsloOslo 0170
Norge
Telefon466 15 000