Legens oppgaver

 

Legens diagnostiske arbeid
Legen bør som hovedregel avsette to konsultasjoner; en à 20 minutter og en à 2x20 minutter. En nær pårørende eller annen som kjenner pasientens situasjon godt (under forutsetning av pasientens samtykke) bør være med. Konsultasjonen består av en grundig anamnese fra pasienten og pårørende, somatisk undersøkelse, vurdering av kognitiv funksjonsevne og psykiatriske problemer (spesielt depresjon) supplert med laboratorieundersøkelser og
 
Undersøkelser og observasjoner
MR eller CT av hjernen, slik det fremgår av legeskjemaet. Det er en fordel om legen selv utfører MMSE-NR og Klokketest, men dette kan etter avtale utføres av en i demensteamet. Hensikten med legens utredning er å få kartlagt om symptomer og funksjonstap samsvarer med ICD-10 kriteriene for demens (legeskjema), og utelukke andre sykdommer som kan forårsake kognitiv svikt og atferdsendringer. Slike tilstander er eksempelvis depresjon, delirium, legemiddelbivirkninger (legemidler med sentralnervøse antikolinerge effekter), sykdom i skjoldbruskkjertelen (spesielt hypothyreose), hypoglykemi, sykdommer knyttet til vitamin B12- og folinsyretap, subduralt hematom, hjernetumorer og normaltrykkshydrocefalus.
 
Depresjon og overdosering ved bruk av legemidler
Depresjon og overdosering av legemidler med antikolinerge effekter er de hyppigste årsakene til kognitiv svikt som ikke er forårsaket av en demenssykdom. Legen må iverksette og følge opp nødvendig medisinsk behandling, for eksempel antidemens legemidler eller psykofarmaka dersom dette er aktuelt.
 
Andre vurderinger
Det er legens oppgave å vurdere pasientens mentale evner med hensyn til å ta vare på egen økonomi (hjelpevergeordning), til å inneha førerkort og evne til å skrive testamente. Oppfølging hos lege bør skje regelmessig hver 6-12 måned.